Przejdź do treści
Home » O nas » O firmie

O firmie

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Lasertex Sp. z o.o. jest jednostką innowacyjną z kategorii high technology. Prowadzi działalność od 1989 roku. Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac związanych z wdrażaniem wyników prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomaganie badań naukowych prowadzonych na uczelniach. Działalność przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez Centra Transferu Technologii oraz Centra Doskonałości. Rozwiązania techniczne – z kategorii high technology- opracowane w firmie są przedmiotem eksportu.

Głowica lasera HPI-3D

Wyrazem uznania dla działalności firmy jest przyznanie w 2002 roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów Za Wybitne Krajowe Osiągnięcie Naukowo-Techniczne za opracowanie i wdrożenie Interferometru LSP30.

Firma bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską. Projekt Europejski realizowany w firmie pt. “Laser interferometer for high quality manufacturing industry” został wyróżniony jako Success Story. Firma realizuje programy badawcze o wyraźnym ukierunkowaniu aplikacyjnym, których wyniki maja duże znaczenie dla gospodarki narodowej i zawsze kończą się wdrożeniem.

Rozwiązania techniczne – z kategorii high technology- opracowane w firmie są przedmiotem eksportu.

Wyrazem dobrej współpracy firmy z Politechniką Wrocławską, było finansowanie przez firmę kilkunastu prac dyplomowych oraz dwóch doktoratów. Sponsorowane prace doktorskie ocenione zostały jako wybitne, jedna z nich wyróżniona została Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Obecnie firma sponsoruje dwie prace doktorskie i pracę habilitacyjną.

Prace badawcze prowadzone w Przedsiębiorstwie związane są przede wszystkim z opracowywaniem systemów laserowych do pomiaru parametrów i sterowania maszyn sterowanych numerycznie.

Firma dysponuje unikatowym w skali europejskiej laboratorium i aparaturą do atestacji częstotliwości laserów. Rezultatem prac finansowanych ze środków firmy są patenty oraz ponad 30 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zakończenie realizacji projektu UE – modernizacja działu B+R

Firma LASERTEX Sp. z o.o. w dniu 30.06.2012 r. zakończyła realizację projektu pt. „Modernizacja działu B+R w firmie Lasertex poprzez zakup aparatury do badań komórek ciekłokrystalicznych mających zastosowanie w optoelektronice”, nr ref. RPDS.01.01.00-02-045/11.

Projekt był realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1.C „Dotacje inwestycyjne dla  przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej”.

W efekcie realizacji projektu zmodernizowano dział B+R firmy poprzez zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania do badań komórek ciekłokrystalicznych mających zastosowanie w optoelektronice.

Badania związane z opracowaniem nowych komórek ciekłokrystalicznych pozwolą na wdrożenie do produkcji nowego typu interferometru laserowego 3D.

Zakończenie realizacji projektu

Nr projektu: WND-RPDS.01.01.00-02-065/12

Wrocław, 30.06.2014 r.

Tytuł projektu: „Interferometr laserowy HPI-1GHz – nowy przyrząd i technologia pomiarowa jako realizacja RSI WD”

W dniu 30.06.2014 r. zakończony został projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W ramach projektu wprowadzono na rynek światowy nową generację interferometru laserowego HPI 1 GHz. Wdrożenie nowego przyrządu pomiarowy i technologia pomiarowa w pełni realizują założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego.
Nowy innowacyjny proces technologiczny zawiera następujące elementy:

  • dział badawczy – badania B+R nad produktem
  • dział projektowy – przygotowanie produkcji za pomocą specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesem produkcji
  • dział obrabiarek – realizacja produkcji
  • dział montażu – montaż elementów mechanicznych oraz elektronicznych
  • dział przygotowania produktu – testy urządzeń dopuszczające do produkcji

W trakcie realizacji

Tytuł projektu: “Interferometr laserowy do wolumetrycznej kompensacji błędów geometrycznych maszyn CNC i CMM.”

Firma LASERTEX Sp. z o.o. w ramach działania 1/1.1.1/2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została dofinansowana na kwotę: 2 008 298,84 zł w celu opracowania interferometru laserowego do wolumetrycznej kompensacji błędów geometrycznych maszyn CNC i CMM.